Testmozgásalapú alprogram

Testmozgásalapú Alprogram  (TA)

A Testmozgásalapú Alprogram az egész iskola szemlélet vonatkozásában, társas környezetben, testmozgáson keresztüli személyiségfejlődést céloz meg a transzverzális kompetenciák/készségek fejlesztésével. A mozgás hozzájárul a személyiségfejlődéshez, aminek fontos része az egészségtudatos magatartás és a jövőorientáció.  Programunknak pedagógiai szempontból kiemelt eleme a befogadás, az önkéntesség, a fizikai aktivitás, az együttműködés, az egyenrangúság, a közösségi lét, a normativitás, az esélynövelés, a hátránykompenzáció.

A Testmozgásalapú Alprogram az egyes adott iskolai helyszíneken a testmozgás, mint alapszükséglet elméletből indul ki, melynek széleskörű kibontakozásához nem csak a testnevelés tanórák járulnak, járulhatnak hozzá, hanem számos olyan hely, közeg és lehetőség van az iskolákban, melyek szintén alkalmaznak, illetve alkalmazhatnának több testmozgást.

Így, e gondolatok alapján három jól elkülöníthető részterület fogalmazódott meg, ahol a testmozgás a tanulók testi, lelki, szociális és társadalmi fejlesztéséhez hozzá tud járulni.

  1. Iskolai testnevelés óra

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben. Cél, a tanulók fizikai aktivitáshoz kapcsolódó motivációjának magas szinten tartása, az élethosszig tartó rendszeres testmozgás, sportolási igény kialakítása élményközpontú módszerek alkalmazásával.

  1. Testnevelés tanórán kívüli egyéb tantárgyak – tantárgyköziség, interdiszciplinaritás

Mozgásos tanulás integrálását támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása osztálytermi környezetben. Cél, hogy olyan élményszerű, a testmozgáson és a mozgásos tanuláson alapuló módszereket és tevékenységeket integráljunk a tanítási folyamatba, melyek segítségével a tanulási folyamat eredményessége növelhető, az osztályteremi tanulás monotonitása megtörhető, a tanulási motiváció magasan tartható.

  1. Iskolai szabadidő, szünetek, stb.

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgás-alapú támogatása iskolai környezetben. Cél, hogy az alapvető szükségletekhez tartozó napi fizikai aktivitási mennyiség mozgásos tevékenységekkel kerüljön kielégítésre, az iskolai szabadidőben jelenjenek meg a mozgásos tevékenységek és az önkéntességen alapuló tanulói önszerveződések, melyek a szabadidő konstruktív eltöltését tartalmazzák.

A Komplex Alapprogrammal összhangban a Testmozgásalapú Alprogram módszertani fejlesztésének részcéljai megvalósításával támogatja a differenciált, személyre szabott oktatási környezet kialakítására való nyitottságot és eszköztárat a pedagógusok között. Továbbá továbbképzési tartalmával nem csak a testnevelők, hanem más pedagógusok között is terjeszteni kívánjuk az Alprogram fent vázolt hármas felépítése által nyújtott testmozgásos előnyöket, lehetőségeket számos kompetenciaterület fejlesztéséhez csatlakozva.

A Testmozgásalapú Alprogram módszertani szemléletében megegyezik a Komplex Alapprogrammal, így a módszertani megújulás mellett a képességfejlesztést állítja középpontjába. Hozzájárul az adaptivitás megvalósulásához, módszereivel a differenciálás és az egyéni sajátosságok ismeretében megvalósuló egységesség együttes alkalmazása is fókuszba kerül az oktatási-nevelési folyamatban.