Általánosságok

Az Európa 2020 stratégia öt számszerű célkitűzésének egyike az alacsony iskolai vég­zettségűek arányának visszaszorítása.

A Komplex Alapprogram az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú, „A közneve­lés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben” című pályázati program, melynek legfőbb célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez kapcsolódó intézkedések iskolai szintű támogatása. A probléma kezeléséhez kapcsolódó lehetséges megoldások közül a program elsősorban a szervezeti kultúra fejlesztésén alapuló preventív beavatkozásokat részesíti előnyben, amelyekhez a pedagógusok mód­szertani továbbképzése, pedagógiai szemléletváltoztatása révén kíván hozzájárulni.

A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrások Operatív Program keretén belül meghirdetett „A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében” című pályázati konstrukcióval a Kormány célul tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését és a köznevelés hátránykompenzációs képességének erősítését.

A cél elérését a Kormány az Eszterházy Károly Egyetem , valamint az Oktatási Hivatal, az Eszterházy Károly Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, és a Miskolci Egyetem együttműködésével egy projekt keretén belül, konzorciumi formában kívánja megvalósítani, melyre vonatkozó pályázat 2016. október 28-án került benyújtásra.

A támogatási jogviszony a 2017. április 26-án keltezett Támogatási Szerződéssel  lépett hatályba. A projekt elszámolható összköltsége 9.860.000.000 Ft, a támogatás intenzitása 100%, megvalósulási ideje 2017. január 1-től 2021. szeptember 30-ig tart.

A program további célja a differenciált, személyközpontú nevelést-oktatást lehetővé tevő módszertani kultúra megerősítése a köznevelési intézményekben, a nyitottságra ösztönző intézményi nevelés-oktatás pedagógiai és módszertani eszköztárának fejlesz­tése, valamint méltányos, támogató, hátránykompenzáló tanulási környezet kialakítása valamennyi tanuló sikeres előrehaladása érdekében.

A Komplex Alapprogramot alkalmazó iskola olyan tudásintenzív tanuló szervezet, amely­ben a programot komplexszé tevő alprogramok: (1) a Logikaalapú, (2) a Testmozgásalapú, (3) a Művészetalapú, (4) a Digitális alapú, valamint (5) az Életgyakorlat-alapú alprogram iskolai gyakorlatba történő beemelése javítja a tanulási eredményeket (learning outcomes). Cél, hogy az iskolák működésében olyan szervezeti változások induljanak el, melynek nyo­mán azok a tanuló szervezet és a szervezeti tanulás irányába mozduljanak el.

A Komplex Alapprogram minden tanuló számára biztosítja a tanulási esélyek növelésének komplex pedagógiai módszerek rendszerszemléletű együttesét magában foglaló személyi­ségfejlesztő tevékenységek összességét. A program épít a tanulók sokszínűségére, az egye­diségére, az egyedi képességek társas interakciókon keresztül történő kibontakozására.

A Komplex Alapprogram szerint működő iskolában megjelenő alapelvek és a program tanítási stratégiájának (DFHT) alkalmazása során a tanulók személyiségének és kom­petenciáinak fejlesztése mellett kiemelt fontossággal jelenik meg az uniós elvárások­nak megfelelően az egész életen át tartó tanulást támogató, valamint az eredményes munkaerőpiaci elhelyezkedést támogató transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és az érzelmek kezelése). A Komplex Alapprogramot alkalmazó iskolákban a tudáskonstruálás mellett a képesség- és készségfejlesztés is hangsúlyos szerepet kap, hiszen a kialakult képességeknek, készségeknek döntő sze­repe van az egész életen át tartó tanulás folyamatában is.

Varga Szabolcs

projektmenedzser