Szociális készségfejlesztés a „Te órád” keretében

A Komplex Alapprogramban a „Te órád” keretében elsődleges célunk a tanulók szociális-emocionális képességének fejlesztése. Ez többféle módon is megvalósulhat, mostani cikkünkben ezt a témát járjuk körül.


Miért fontos, hogy a szociális és érzelmi képességek fejlesztése a pedagógiai program szerves része legyen? Bizonyítottan a tanulók egy jelentős csoportjánál az alulteljesítés egyik oka az, hogy a tanulónak beilleszkedési, magatartási vagy érzelmi problémája van, és ennek a megoldásában az iskola nem tud elég segítséget adni. A jó szociális képes­ségekkel rendelkező tanulók könnyen beilleszkednek egy osztályba, a gyenge szociális képességekkel rendelkezők pedig nehezen vagy egyáltalán nem. Ilyenkor kell például a pedagógusoknak egy-egy „kiközösített tanuló” problémájával szembenézniük.

Javaslatunk, hogy a szociális-emocionális képességfejlesztés a „Te órád” keretei közt is megvalósuljon, kiegészítve a Ráhangolódó foglalkozásokat. Természetesen az iskolák különbözőek, azonban az általunk javasolt programot, témákat és foglalkozásvázlatokat fel lehet használni részleteiben vagy megváltoztatva az adott iskola vagy tanulócsoport sajátossá­gainak megfelelően. Az iskolákon belül a tanulók között is nagy különbségek lehetnek.

Szociális készségfejlesztés, érzelmi intelligencia

Az iskolai nevelésben, oktatásban elsősorban a racionális agy fejlesztésére fókuszá­lunk, így valójában nem készítjük fel a gyermekeket az életben adódó feszültségekre, viszontagságokra. Pedig azok, akik érzelmileg rátermettek, tehát jól ismerik a saját és mások érzelmeit, tudják kezelni azokat, minden téren előnyt szereznek, akár szemé­lyes kapcsolatokról, akár társadalmi érvényesülésről legyen szó.

A család után az iskola befolyásolja legjobban a szociális kompetencia fejlődését gyermekkorban. Ezt a befolyást az iskola és az osztály fizikai környezetének, szoci­ális strukturáltságának és kultúrájának, az iskola által közvetített szociális értékek körének együttes hatása gyakorolja. A meleg, nyitott iskolai légkör, a tanulóközpontú tanulás és tanítás, a kooperatív tanulási formák alkalmazása, a sokféle tanulási forrás biztosítása, a személyközi kapcsolatok sokasága mind-mind fejlesztő hatású.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a tanító a társas kapcsolataival mintát ad a tanítványainak. A modellnyújtás, a kívánt viselkedés bemutatása a leghatéko­nyabb. Ehhez különféle játékokat, dramatizálást alkalmazunk, akár IKT-eszközöket is segítségül hívhatunk, hiszen a mai gyerekek számára ez az egyik legmotiválóbb erő. A szociális kompetencia helyes fejlesztéséhez az elfogadó, pozitívan megerő­sítő légkör elengedhetetlen. A gyerekekkel közösen megfogalmazott szabályok (osztályszabályok, házirend) támogatják a társas viselkedés megfelelő, társadal­milag elfogadott formájának begyakorlását.

Az a gyermek, aki szociálisan érzékennyé válik, az embertársaival empatikus lesz és toleráns, tudja magát fegyelmezni, képes reálisan gondolkodni. Ezek segít­ségével tud majd megfelelő munkát választani, munkahelyet találni és ott tartósan megmaradni.

A sikeres szociáliskészség-fejlesztésben kiemelt jelentősége van a pedagógus empátiájának. Az empátia az emberi kapcsolatokban megnyilvánuló beleérző képesség, amely a másik fél érzéseinek a megértése és a lehető legpontosabb visszajelzése. Ez utóbbi azt jelenti, hogy nemcsak passzívan figyelünk a másikra, hanem megértjük, hogyan érez, hogyan látja a világot.

A „Te órád” megvalósítása több módon is történhet:

 1. Kifejezetten szociális-emocionális fejlesztés történjen az óra keretei között. Eh­hez kiváló mankót nyújtanak az általunk kidolgozott foglalkozástervek, melyeket az adott iskola sajátosságainak megfelelően lehet felhasználni. Ebben az eset­ben az általunk javasolt témakörök a következők:
  • Én és a többiek
  • Kommunikáció
  • Érzelmeink kifejezése
  • Törődés magunkkal és másokkal
  • Problémamegoldás
  • Konfliktuskezelés

Ezeken a foglalkozásokon nincsenek kötöttségek, kötelezettségek. Nincsen hibázás. A tanulók kockázat nélkül, szabadon mondhatják el gondolataikat, érzéseiket, véle­ményüket. Célszerű a fizikai környezetet is úgy alakítani, hogy a tanulók beszélgetni tudjanak egymással és a pedagógussal. Ennek egyik formája lehet a körben ülés.

 1. Az intézmény életében meglévő, jól működő, már hagyományokkal rendelkező foglalkozások, szakkörök, tehetséggondozó programok stb. továbbvitelével, meg­tartásával, de a tanulók szociális-emocio­nális fejlesztését középpontba helyezve hatalmas változásokat lehet elérni.